--svatantramasvantantraM cha dvividhaM tatvaMishyate--
--svatantro bhagavAn vishnuH--

Sri Madhvacharya, in his tatvasaMkhyAna

Unfamiliar with the transliteration?


Sri ShanaischaraKrita Sri Narasimha Stuti - Kannada Xlation

______________________________________________________________________

Sri ShanaischaraKrita Sri Narasimha Stuti

Dear Sri Kesava Rao/Friends:
Here is Sri ShanaischaraKrita Sri Narasimha Stuti from beginning to end.
Like you suggested I have typed the Kannada translation also. You can
give word-to-word meanings in English for one or two shlOkas at a time
depending on your convenience.

Since I don’t know Sanskrit, there may be typographic errors, please
excuse me for that.
Thank you.

Regards
-Nataraj

0====0===0=====0====0====0======0=======0======
Sri ShanaischaraKrita Sri Narasimha Stuti

sulabhO Bhakti yuktAnAm durdarshO dushta chEtasAm |
ananya gatikAnAm cha prabhu bhaktaikavatsala.h
Shanaishchara tatra nrsimha dEva chakArAmalachittavritti.h |
pranamya sAshtAngamasheshalOka kirIta neerAjita pAda padmam || 1 |

Kannada Translation:-bhaktiyinda poojisuvavarige dhyanisuvavarige
sulabhavagi olidu sakala mangala karunisuva mattu dushtarige
durdarshanAgiruva akila jagattina samasta jeevigala niyAmakanU prabhuvU
ada Sri LakshmInrsimha dEvarannu ShanidEvaru BrahmadEvara sabheyalli
sAshtAnga namashara mAdidaru
=====

Sri ShaniruvAcha:

yatpAdapankajarajaparamAdarena | samsEvitam sakala kalmasharAshi nAsham
kalyAnakArakamashEshanijAnugAnam | sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||2||

Kannada Tr.:- Shanidevaru StOtra mAdiddu: yAru Shri Nrsimha dEvarannu
bhaktiyinda poojisuvarO, stuti mAduvarO avara samasta pApagalannu
pariharisi vishEsha anugraha mAdi ishtArthagalannu pooraisuva Sri Nrsimha
SwamiyE nannalli krupe mAdu
=============

sarvatra chanchalatayA sthitayApi Laxmya.h | brahmAdivandyapadayA
sthirayAnya sEvi ||
pAdAravindayugalam paramAdarEna | sa tvam nrsimha mayi dhEhi kripAvalOkam

3

Kannada Tr:-Shri Laxami dEviyavara karArchitavAda ninna pAdapadmagalannu
Brahma RudrAdi Devategalu (tamma sthAnada sthirategAgi) paramAdaradinda
nirantara sEvisuvarO Aa SwamiyAda Sri Nrsimha dEvanE namma mEle krupe
mAdu
===============

yadrUpamAgamashira.h pratipAdyamAdya | AadhyAtmikAdi
paritApaharavichintyam ||
yOgIshwarairapathAkhila dhOsha sanghai.h | sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||4||

Kannada Tr:- vedAdi Aagamagalinda mukyapratipAdyanAda yAva ninna
roopavannu chintane mAdutta dhyAna mAduvudarinda yOgIshwararu Aadhi
daivika, Aadhi bhoutika, AadhyAtmikAdi dhOsha sanghadinda muktarAguvarO
avarige oliva Swami NrismhanE nanna mEle kripadhristiyannu karunisu.
========

prahlAda bhaktavachasA harirAvirAsa | sthambE Hiranyakashipum ya
udArabhAva.h ||
urvOnidAya tad udarO nakhArairdadhAra | sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||5||

Kannada Tr:- bhakta prahlAdanige olidu chikka bAlakanAda avana mAtinante
sabhA stmbhadinda odagibandu avana tande hiranyakashipuvannu todeyamEle
hAkikondu vajradantaha ninna ugurugalinda avana hotteyannu seeli avanannu
samharisi lOkakke sukha shAnti karunisida Sri Laxmi NrsimhanE nammalli
krupe mAdu
==========

yO naija bhaktamanalAmbhudi bhUdharOgra | shrngaprapAta
vishadamtisarIsrpEbhya.h |
sarvAtmaka.h paramakArunikOrarakhsha | sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||6||

Kannada Tr.:- Aa putta bAlakanAda prahlAdanannu avana tandeyu bettada
mElininda katti urulisi, AaneyakAlininda tulisi, huliya bOninalli ittu,
benkiyalli bisAdi, vishajantugalinda kacchisi samudrakke bisAdi, kudiyuva
enneyalli hAki, visha kudisi nAnArItiyinda sAyisabEkendu himsisidAga
paramadayAswaoopanAda neenu Aa bhaktanannu kApAdidavanallave ? anteye
nammannu dayeyinda nOdi kApAdu.
===========

yannirvikAra pararUpa vichintanEna | yOgIshwarA vishaya samasta.h
vItarAgA.h ||
vishrAntimApura vinAshavatIm parAkhyAm | sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||7||

Kannada Tr:- yAvakaladallU vikAravillada ninna roopavannu
dhyAnisuvudarinda yOgIshwararu vishyAsakti mamkAragalannu dooramAdikondu
shrEshtavAda mOkshavannu hOnduvarO antaha dayAmayanAda Sri Nrsimha
SwamiyE nammalli kripe mAdu.
==========

yadrUpamugra parimardana bhAva shAli | samchintanEna sakalAgha
vinAshakAri |
bhUta jvara grahasamadbhava bheeti nAsham | sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||8||

Kannada Tr:- ugrateyannu nAshamAduva shAti sukha soubhAgyagalannu needuva
mattu ella pApakaleyuva ninna roopavannu dhyAna mAduvudarinda, chintana
mAduvudarinda, bhuta prEtagala bhaya, jvaragala tApa, graha dhOsha
samudbhavavAda bheeti nAshavAguvudO, SwamiyAda NrismhanE nammalli Kripe
mAdu.
===========
yasyOttamam yasha umApatim padma janma | shakrAdi daivata sabhAsu
samastageetam ||
shaktAiva sarvashamala prashamaikadakhsham |sa tvam nrsimha mayi dhEhi
kripAvalOkam ||9||

Kannada Tr:- UmApatiyAda rudra dEvaru, Brahma dEvaru, Indra dEvarugalu
tamma lOkagalalli, tamma sabhegalalli uttama purushanAda ninnannu nirmala
manassininda stuti mAduttaliruvarO ellarinda vandyanAda Sri Laxmi
NrsimhanE nammalli kripe mAdu.
============

Evam shrtvA stutim dEva.h shaninAm kalpitAm hari.h |
uvAcha brahma vrndastha Shanim tam bhaktavatsala.h ||10||

Kannada Tr:- Ee reetiyAgi BrahmadEvara sabheyalli tannannu stuti
mAduttiruva Sri ShanidEvarannu kuritu bhaktavatsalanAda Sri NrsimhadEvanu
heege anugraha mAdidanu
============

Sri Nrsimha uvAcha:
prasannOham ShanE tubhyam | varam varaya shObhanam ||
yam vAmcchasi tamEva tvam | sarvalOka hitAvaham ||11||

Kannada Tr:- Sri Nrsimha dEvary Anugrahisddu: elai ShanaishcharanE ,
ninna bhaktige mecchi prasannanAgiruvenu. ella lOkakke hitavAguva yAvudE
vara kElu. anugrahisuveneu
============

Sri ShaniruvAcha:

Nrsimha tvam mayi kripAm kuru dEva dayAnidhe |
madvAsarastava preetikarasyat dEvatApathE ||12||

matkrtam tvatparam stOtram shrnvanti cha patanti cha |
sarvAn kAman poorayEthasthEshAm tvam lOkabhAvana.h ||13||

Kannada Tr:- Sri ShanidEvaru punah heege prArthisidaru: Swami Sri Laxmi
NrsimhanE sarva lOkaika nAthane dEvatA patiye ! dayA sindhuvE ! tandeyE !
nanna vAravAda ShanivAravu ninage preetikaravAda dinavAgali, nanninda
rachitavAda eE stOtravannu hEluvavarigoo kEluvavarigoo saha ella
abheeshtagalannu nadesikodu. Swami kripe mAdu.
=========

Sri Nrsimha uvAcha:

tathaivAstu shanEham vai rakhshObhuvana samsthita.h |
bhakta kAmAn poorayishyE tvam mamaika vacha.h shrnu ||
tvatkrtam matparam stOtram ya.h patEcchranuyAchha ya.h|
dvAdashashtama janmasthAdbhayam mAstu tasya vai ||14||

Kannada Tr:- Sri Nrismha dEvaru anugrahisidudu: Shanaishcarane, hAgeyE
hAgali. nanna ondE ondu mAtu kElu, ninagoo ninna bhaktara ellA
abheeshtagalannu nadesikoduttEne. ninninda rachitavAda Ee stOtravannu
hEluvavaru, kEluvavarige 12,8, 5, (dvadasha, ashtama janma panchama)
sthAnada ninna kAta irabAradu
============

Shanirnaraharim dEvam tathEti pratyuvAcha ha
tata.h paramasantushtO jayEti munayOvadan ||15||

Kannada Tr:- aAga Sri Shani dEvaru hAgeye aAgali Swami, ninna appaneyante
avarige kAta koduvudilla endu nudidAga Brahama dEvara sabheyalliddavaru
santoOshadinda jaya jayakAra mAdidaru
============

Sri Krishna uvAcha:
ittham Shanaishcharasyatha Nrsimha dEva | samvAdamEtat stavanam cha
mAnavah ||
shranOti ya.h shrAvayatE cha bhaktya sarvAnyAbheeshtAni cha vindatE
dhruvam ||16||

Kannada Tr:- DharmarAjanige Sri Krishna dEvaru hEliddu: Ee reeti
Shanaishcaranigoo Shri Nrsimha dEvarigoo nadeda samvAda roopada Ee
stotravannu bhaktipoorvakavAgi yAva manushyanu hEluttanO kEluttAnO avana
manObheeshtagalellavU nishchayavAgi pooraisuttade.
======

iti Sri BhavishyOttara purAne rakhshObhuvana mahAtme Shri
ShanaishcharaKrita Shri Nrsimha Stuti Sampoornam.

Shri ShanaishcharAntargata Shri MukyaprAnAtargata
Shri LaxmInrsimha preeyatam Shri KrishnArpanamastu

=0======0======0======0======0======0======0=====
From Dvaita.org list

kannada translation.
http://www.dvaita.org/list/list_24/msg00155.html
(user_id and passwd: dvaita)

English translation (PadacchEda included)
http://www.dvaita.org/list/list_24/msg00172.html
http://www.dvaita.org/list/list_24/msg00204.html
http://www.dvaita.org/list/list_24/msg00214.html

- posted Jun 26, 08:58 am in

Comments

  1. p s shashidhara, Mar 2, 02:40 am:

Leave your comment